LCOB

Advertisements

Sophisticated attacks ?!?

Sony Playstation, TJX, Heartland Payment Systems vs. SQL Inection

—-

NGB: Sizce 2015 yılında bilgi güvenliği dünyası hangi konuları konuşuyor olacak?

Hızla değişen trendler göz önünde bulundurulursa, tahmin etmek için uzun bir süre fakat embedded sistemlerin güvenliği hakkında konuşacakmışız gibi görünüyor, onun dışında daha kompleks atakların daha basit yollarla yapılacağı gerçeğinide göz ardı etmemek gerek.


Life is Boring !

use16
org 100h

jmp loader

startup db 0ah, 0dh, "Welcome To dudOS - hc",0
simg  db 0ah, 0dh, "-----------------------------------",0

loader:

    cli
    mov ax, 08000H
    mov ds, ax
    mov es, ax
    sti
    call cls
    mov si, startup
    call print
    mov si, simg
    call print

cls:

    mov ah, 06h
    mov al, 0
    mov bh, 07h
    mov cx, 0
    mov dx, 184fh
    int 10h
    mov ah, 02h
    mov bh, 0h
    mov dx, 0h
    int 10h
    ret

print:
     zip:lodsb

     or al, al
     jz pfdone
     mov ah, 0eh
     int 10h
     call lag
     jmp zip

pfdone:
    ret

lag:
    push cx
    push bx
    mov bx, 0ffffh
    d1: mov cx,01500h
    d2: dec cx
    jnz d2
    dec bx
    jnz d1
    pop cx
    pop bx
    ret
...